Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

 

Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy Tomasz Trawczyński, dostępny pod adresem internetowym zakup.tomasztrawczynski.com, prowadzony jest przez Tomasz Trawczyński.

 

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

 

Definicje

 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sprzedawca – osoba fizyczna Tomasz Trawczyński.

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zakup.tomasztrawczynski.com

 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

Przedsprzedaż – umowa sprzedaży produktu przed jego oficjalną premierą, określoną przez Sprzedawcę.

 

§ 3

 

Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy: Piwnika Ponurego 4/3 19-300 Ełk

 

Adres e-mail Sprzedawcy: tomasztrawczynskiautor@gmail.com

 

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 31124018511111001001325471

 

Konsument może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów

 

§ 4

 

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 

włączona obsługa plików cookies,,

 

§ 5

 

Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Konsumenta.

 

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Konsumenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Konsument jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

 

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

Złożyć zamówienie bez rejestracji;

 

Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 

kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 7

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

 

Odbiór osobisty

 

Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:

 

Płatność przy odbiorze

 

Płatność za pobraniem

 

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

Płatności elektroniczne

 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 8

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

W przypadku wyboru przez Konsumenta:

 

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Konsument obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Konsument obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Konsument obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia.

 

A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Konsument ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Konsumenta liczy się w następujący sposób:

 

W przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

W przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

6. W przypadku wyboru przez Konsumenta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Konsumenta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Konsument zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta.

 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Konsument ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Konsumenta liczy się w następujący sposób:

 

W przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

W przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Zamówienie w przedsprzedaży jest realizowane w oparciu o termin oficjalnej premiery Produktu, przy czym termin ten może być dłuższy o kolejne 7 dni, w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca gwarantuje, że Produkt nie trafi do regularnej sprzedaży, zanim nie zostaną zrealizowane wszystkie zamówienia w ramach Przedsprzedaży. 

 

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy

 

10. Dostawa Produktu do Konsumenta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Konsumentowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

11. Odbiór osobisty Produktu przez Konsumenta jest bezpłatny.

 

§ 9

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży na zasadzie rękojmi w przypadku nie poinformowania go o wszelkich wadach fizycznych Produktu. Za wady fizyczne Produktu powstałe w wyniku przesyłki, bez zgłoszenia tego faktu przewoźnikowi, Sklep nie odpowiada.

W przypadku Przedsprzedaży, jeżeli Konsument chce odstąpić od Umowy, należy skontaktować się ze Sprzedawcą, który zastrzega sobie prawo do odmowy odstąpienia od Umowy, jeśli zamówienie zostało już przekazane do realizacji.

W trybie Zakupu w regularnej sprzedaży, odstąpienie od umowy możliwe jest tylko w przypadku, jeśli nie została już zlecona wysyłka Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się do przedstawienia dowodu wysyłki, by potwierdzić wysłanie Produktu przed wystąpieniem Konsumenta o odstąpienie od umowy sprzedaży.

 

Skutki odstąpienia od Umowy:

 

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 10

 

Reklamacja i gwarancja

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

4.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w wiadomościach elektronicznych

 

§ 11

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

Administratorem danych osobowych Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 

Dane osobowe Konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Konsument wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 

Odbiorcami danych osobowych Konsumentów Sklepu internetowego mogą być:

 

W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

4. Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

 

Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Konsumenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

×
×

Koszyk

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]